របៀប download កម្មវិធី computer នៅក្នុង website |How to download softwear in the website|”Jak Vanda”

សូមស្វាគមន៍ នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិងពន្យល់អំពីរបៀបការ download ក្មមវិធី​ computer ជាច្រើននៅក្នុង website​​ មួយ សូមបងប្អូន​មើលវិដេអូអោយចប់និងបានដឹង​ website​ មួយនោះជា website អ្វី? ហើយ​កម្មវិធីនៅក្នុង website នោះងាយស្រួល download មែនទែនគឺមិនពិបាក់នោះទេ ពេលដែលបងប្អូនមើលវិដេអូនេះចប់សូមជួយ​​​​ subscribeផង #JakVanda បងប្អូនអាចមើលវិដេអូជាច្រើននៅ linkខាងក្រោម 1-How to Create Gmail-រេបៀបបង្កើត​​ Gmail 2020 សូមចុចលិង​​​ https://www.youtube.com/watch?v=4YCUUi5cxZs 2-How to create channel you tube-របៀបបង្កើត Channel you tube…

របៀប download កម្មវិធី computer នៅក្នុង website |How to download softwear in the website|"Jak Vanda"

Source

0
(0)

សូមស្វាគមន៍ នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនិងពន្យល់អំពីរបៀបការ download ក្មមវិធី​ computer ជាច្រើននៅក្នុង website​​ មួយ
សូមបងប្អូន​មើលវិដេអូអោយចប់និងបានដឹង​ website​ មួយនោះជា website អ្វី?
ហើយ​កម្មវិធីនៅក្នុង website នោះងាយស្រួល download មែនទែនគឺមិនពិបាក់នោះទេ
ពេលដែលបងប្អូនមើលវិដេអូនេះចប់សូមជួយ​​​​ subscribeផង
#JakVanda
បងប្អូនអាចមើលវិដេអូជាច្រើននៅ linkខាងក្រោម
1-How to Create Gmail-រេបៀបបង្កើត​​ Gmail 2020
សូមចុចលិង​​​ https://www.youtube.com/watch?v=4YCUUi5cxZs
2-How to create channel you tube-របៀបបង្កើត Channel you tube 2020
សូមចុចលិង​​​ https://www.youtube.com/watch?v=V-M-ueYsQO0
3-How to Verify in the channel you tube 2020
សូមចុចលិង https://www.youtube.com/watch?v=QMMQbIzqVpY
4-របៀបអាប់លូតវិដេអូ​អោយឆាប់ Rank | How to upload video in 2020|
សូមចុចលិង:https://www.youtube.com/watch?v=9_DWa4f9iZE
5-របៀបកាត់រូបនៅក្នុង Adobe Photoshop 2020 |
សូមចុចលិង​ :https://www.youtube.com/watch?v=7VQ15X4qjds
6-PORK WITH Vegetables – 2020
សូមចុចលិង​ :https://www.youtube.com/watch?v=F59iWUnBnYw
Join this channel to get access to perks:
please :https://www.youtube.com/channel/UCuTFm1hXz-DBSuMM9GHkyzg

0 / 5. 0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *