ఇచ్చంత్రాల పెండ్లం Ichantrala Pendlam|| Village Family Comedy Short Film 2021||| Mana Village Cinema

ఇచ్చంత్రాల పెండ్లం | Ichantrala Pendlam | Village Comedy Short Film 2021 | Mana Village Cinema Editing : Gattaiah Mallikharjun Studio Director : Mallikharjun Camera: kishan Nunugonda Story : Manish Mukkera Screenplay,dialogues, co-Directer:Badukolu Devender Reddy.MA BEd Producers: Badukolu Sriyan Reddy, Badukolu…

ఇచ్చంత్రాల పెండ్లం Ichantrala Pendlam|| Village Family Comedy Short Film 2021||| Mana Village Cinema

Source

5
(1)

ఇచ్చంత్రాల పెండ్లం | Ichantrala Pendlam | Village Comedy Short Film 2021 | Mana Village Cinema

Editing : Gattaiah Mallikharjun Studio
Director : Mallikharjun
Camera: kishan Nunugonda
Story : Manish Mukkera
Screenplay,dialogues, co-Directer:Badukolu Devender Reddy.MA BEd
Producers: Badukolu Sriyan Reddy, Badukolu Pradeep Reddy

#Villageshortfilm
#Telugucomedy
#Villagecomedy
#Telanganacomedy

Mana Village Cinema YouTube Channel is a One Stop Complete Entertainment For Telugu Short Films and Telugu Comedy, Our videos show the Typical Behavior of People in the Village, Village Cultures.

We Regularly Upload Videos in Mana Village Cinema Channel So to Get all Latest Updates From Our Channel Please Subscribe Our Channel and Click on the Bell Icon for Notifications.

5 / 5. 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *